Habarlar

 • 7 Key Points for Choosing a Dripper

  Damjany saýlamak üçin 7 esasy nokat

  Damjalaýyn Suwaryş Emitteri - Satyn almak boýunça gollanma Damjalaýyn suwaryş damjalary (käwagt emitentler diýilýär) barada aýdylanda köp saýlamaly.Taslamaňyz üçin iň gowusyny saýlamak üçin birnäçe faktorlary göz öňünde tutmaly.Bu faktorlar basyşyň öwezini dolmak bilen çäklenmeýär ...
  Koprak oka
 • Why You Need Air Vent/Vacuum Relief in Your Irrigation System

  Näme üçin suwaryş ulgamyňyzda howa wenti / vakuum kömegi gerek?

  Suwaryş ulgamyňyzda näme üçin howa geçirijisi / vakuum kömegi gerek? Suwaryş ulgamyny meýilleşdirenimizde howa barada umuman pikir etmeýäris, ýöne bu alada goýmaly bir zat.Esasy aladalaryň üçüsi: Turbageçirijileriňiz suwdan doly bolmasa, olar howadan doly.Bu ...
  Koprak oka
 • Exams about irrigation products knowledge in Greenlake Irrigation Company

  Greenlake Suwaryş Kompaniýasynda suwaryş önümleri baradaky bilimler

  Recentlyakynda önüm dolandyryjysy, her bölümdäki kärdeşleriniň önüm bilimleriniň derejesini barlamak üçin suwaryş önümleri barada birnäçe synag gurady.Satuw bölümi, QC bölümi ýaly 4 bölüm, hemmesi ekzamen berýär.Bu synagyň esasy maksady, ähli emp bilen tanyşmak ...
  Koprak oka
 • Buy the Right PVC Pipe: Schedule 40 and Schedule 80 PVC

  Dogry PVC turbany satyn alyň: 40-njy meýilnama we 80 sany PVC meýilnamasy

  40-njy meýilnama 80-nji PVC meýilnamasy PVC-de söwda eden bolsaňyz, “tertip” adalgasyny eşiden bolmagyňyz mümkin.Aldaw adyna garamazdan, meýilnamanyň wagt bilen hiç hili baglanyşygy ýok.PVX turbanyň tertibi diwarlarynyň galyňlygy bilen baglanyşykly.Belki, bu shemany gören bolsaňyz gerek ...
  Koprak oka
 • PVC Ball Valves Knowledge Base

  PVC top klapanlary bilim bazasy

  Top klapanlary Makalanyň mazmuny Top klapan näme?Plastiki top klapanynyň ululyklary barmy?Jübüt birleşigiň top klapany näme?“Double Union Ball Valve” -iň artykmaçlyklary näme?PVC / ABS goşa birleşme top klapanyny nädip birikdirmeli?Unioneke-täk bileleşik bilen Dounyň arasynda näme tapawut bar ...
  Koprak oka
 • 5 Drip Irrigation Mistakes to Avoid

  5 damjalaýyn suwaryş ýalňyşlyklaryndan gaça durmak

  Damjalaýyn suwaryş ulgamlary ulanyjy üçin amatly, ýöne gymmat bahaly ýalňyşlyklaryň potensialy elmydama özüňiz gurnaýjy üçin faktor bolup durýar.Ine bäş umumy ýalňyşlyk we olardan gaça durmak üçin käbir maslahatlar.Istalňyşlyk # 1 Plants Ösümlikleriňizi aşa suwarmak.Öwüreniňizde iň kyn düzediş bolsa gerek ...
  Koprak oka
 • How to irrigate apple orchards

  Alma baglaryny nädip suwarmaly

  Suwaryş intensiw bag ekmek üçin zerur şertdir.Topragyň çyglylygy meýdan kuwwatynyň 70-80% bolmaly.Ösümlikleriň suw sarp edilişi birnäçe faktorlara bagly: - Yearylyň meteorologiki aýratynlyklary - ekiş ýaşy - ekiş dykyzlygy - agaçlaryň görnüş aýratynlyklary - Toprak Con ...
  Koprak oka
 • Fitting Buying Guide

  Satyn almak boýunça gollanma

  Birikdirmek isleýän şlangyňyzyň ululygyna we görnüşine üns bermeli.Mundan başga-da, suwaryş ulgamyňyzy nädip düzýändigiňize baglydyr.Damja armaturlarynyň köp görnüşi bar ... Suwaryş enjamlary - Satyn almak boýunça gollanma Eger turba ýa-da damja lentasyny satyn alan bolsaňyz, ýönekeýleşdirmeli ...
  Koprak oka
 • The First Big Order In 2022

  2022-nji ýylda ilkinji uly sargyt

  Bu, bu täze müşderi bilen ilkinji hyzmatdaşlygymyz we ähli işgärleriň we işçileriň tagallasy bilen bu buýrugy wagtynda ýerine ýetirendigimize örän şat.Bu gadyrly müşderi bilen “Facebook” sahypasynda duşuşdyk.3 aý bäri satuw menejerlerimiz bu müşderä ähli mümkinçiliklerde ideg edýärler ...
  Koprak oka
 • Why a Irrigation Filter?

  Näme üçin suwaryş süzgüji?

  Suwy süzmek üçin suwaryş süzgüji ähli suwaryş ulgamlary üçin möhümdir.Indi kimdir biri meniň bilen jedel etmezden ozal, hawa, arassalanan kanalizasiýa ýaly gaty jisimleri zyňmak üçin käbir pürküji ulgamlar ulanylýar.Evenöne meniň tejribämde bolanlaram, ýokarky akymyň süzgüçiniň bir görnüşini öz içine aldy ...
  Koprak oka
 • Welcome dear Meno to visit our company

  Gadyrly Meno kompaniýamyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz

  Hormatly Meno, Beilun portuna ýakyn bolan Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýän “Greenlake Suwaryş” kompaniýamyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz.Meno öz kompaniýasynyň adyndan kompaniýamyzy görmek üçin Hytaýa geldi. Munuň öňüsyrasynda, Meno bilen bilelikde işleşipdik ...
  Koprak oka
 • New sample showroom in Greenlake-China Irrigation Manufacturer

  Greenlake-China Suwaryş Öndürijisinde täze nusgalyk otag

  Hoş habary siziň bilen paýlaşmak üçin garaşyp bilemok.Soňky birnäçe ýylyň içinde ajaýyp netijeler sebäpli 2021-nji ýylyň başynda kompaniýanyň göwrümini giňeltdik (müşderileriň sany üç esse artdy we eksportyň umumy mukdary hem täze üstünlik gazandy).Biz gurýarys ...
  Koprak oka