5 damjalaýyn suwaryş ýalňyşlyklaryndan gaça durmak

Damjalaýyn suwaryş ulgamlary ulanyjy üçin amatly, ýöne gymmat bahaly ýalňyşlyklaryň potensialy elmydama özüňiz gurnaýjy üçin faktor bolup durýar.Ine bäş umumy ýalňyşlyk we olardan gaça durmak üçin käbir maslahatlar.

 

Istalňyşlyk # 1-Ösümlikleriňizi aşa suwarmak.Damjalaýyn suwaryşa öwrülende iň kyn düzediş, el bilen suwaryşyňyz ýaly, ýerde uly çygly ýer görmek ýa-da zawodyň düýbünde suw basmak baradaky garaşyşdan geçýär.Damjalaýyn suwaryş, ösümligiň kök zolagyna suw getirmegiň örän täsirli usulydyr, şonuň üçin beýleki suwaryş usullary ýaly suw gerek däl.Aslynda, damjada diňe ýeriň üstünde (diametri takmynan 3 ″) suwuň kiçijik bir ýerini görmeli.Suw, agyrlyk güýji sebäpli topragyň üstünden dikligine we topragyň içindäki kapilýar hereketleri sebäpli keseligine kesel arkaly ösümligiň kök zolagyna ýetýär.Suwuň topragyňyza nädip aralaşýandygyny anyklamak üçin ilki ulgamyňyzy 30 minut işlediň, soňra ýapyň.Anotherene 30 minut garaşyň, soňra çygly ýeriň we gury tegmilleriň bardygyny görmek üçin damjanyň aşagynda we ösümligiň töwereginde gazyň.Zerur bolsa, damjanyňyzyň ýerleşişini sazlap ýa-da başga bir damja goşup bilersiňiz.Käwagt suwuň pes mukdaryndan başlamak, suwuň köp ýa-da az mukdarda gerekdigini görmek üçin ösümligiň saglygyna ýygy-ýygydan gözegçilik etmek we şoňa görä suwuň göwrümini we / ýa-da suwarmak wagtyny sazlamak iň gowusydyr.

 

2alňyşlyk-Sürüjileriňizi ösümlikleriň suwarmak zerurlyklaryna laýyk getirmezlik.Dürli ösümlikleriň dürli suwaryş zerurlyklary bar.Bir zonada dürli görnüşli ösümlikleri suwarsaňyz, käbir ösümliklere aşa köp suw bermeýändigiňize we beýleki ösümliklere ýeterlik suwuň ýokdugyna göz ýetirmeli.Iň gowusy, aýratyn zolaklarda dürli suwarmak zerurlygy bolan ösümlikleri islärsiňiz.Bu mümkin bolmadyk ýagdaýynda ulgamyňyzy şoňa görä sazlap bilersiňiz.Mysal üçin, bir zonada iki ösümlik bar bolsa we bir ösümlige beýlekisinden iki esse köp suw gerek bolsa, has köp suwa mätäç zawodda akym tizligini iki esse köpeldip bilersiňiz.Diňe şol bir akym tizligi bilen damjalaryňyz bar bolsa, akym tizligini iki esse köpeltmek üçin has köp suw gerek zawodda birnäçe damja goýup bilersiňiz.Noteokardaky bellik: Düwürtikleriňizi kömelek ýokançlyklaryndan we beýleki kesellerden gaça durmak üçin döredilen ösümlikleriň düýbünden azyndan 6 dýum aralykda ýerleşdiriň.Hatda köküň ösmegine kömek etmek üçin ösümligiň garşysynda ýerleşýän her bir ösümlik üçin iki damjany ulanyp görüň we bir damja ýapylsa, ösümlik beýleki damjadan suw alar.Doly saýlamamyza serediňdamjalar.

 

33alňyşlyk-Ulgamyňyzyň turba geçirijilik ukybyndan ýokary.Bu ýalňyşlyk, ulgamyň mümkinçiliklerinden habarsyz wagtyňyz ýüze çykýar.Mysal üçin, 1/2 poli turbanyň kuwwaty 200 fut (bir gezek işlemegiň uzynlygy) we sagatda 200 gallon (akym tizligi).Uzynlygy 200 futdan gowrak 1/2 turba bar bolsa, turba diwarlary bilen suw akymynyň arasyndaky sürtülme ýaly faktorlar sebäpli damja emitentleriňizde suw akymynyň gabat gelmezligi mümkin.1/2 turba bilen akym tizligi sagatda 200 gallondan ýokary bolan damja emitentlerini ulanýan bolsaňyz, birmeňzeş netijelere eýe bolarsyňyz.Bu düşünje 1/2 turba üçin 200/200 düzgüni diýilýär.3/4 turbalar üçin 480/480 düzgüni, 1/4 turbalar üçin bolsa 30/30 düzgünini ulanyň.Elbetde, kadadan çykmalar hemişe bolýar.Mysal üçin, ylgawyň uzynlygy 300 fut 1/2 turba bolsa we şol setirde umumy akym tizligi sagatda bary-ýogy 50 gallon bar bolsa, pes akym zerurlygy adatça uzak wagtyň dowamynda sürtülme ýitgisini öwezini dolar. uzynlygy.

 

4alňyşlyk-Watereterlik suw üpjünçiligi ýa-da akym derejesi.Suw üpjünçiligiňizden akym tizligi (adatça sagatda gallon ýa-da gph bilen ölçelýär) damjalaýyn suwaryş ulgamyňyz tarapyndan talap edilýän akym tizligine deň bolmaly ýa-da ondan köp bolmaly.Mysal üçin, 1/2 turbada hersi 1 gf-a deň bolan 200 damja çykaryjyny ulanýan bolsaňyz, bu ulgamyňyz tarapyndan talap edilýän jemi 200 gph-a deňdir.Turbageçirijiniň içinde bolsaňyz-da, suw üpjünçiligiňiz sagatda azyndan 200 gallon öndürmeýän bolsa, damjalaryňyzdan biri-birine gabat gelmeýän suw akymyny başdan geçirersiňiz.Mysal üçin, emitentleriň sanyny azaltmak bilen ulgamyňyzyň zerur akym tizligini peseldip bilersiňiz, ýa-da pes akym derejesi bilen damjalary ulanyp bilersiňiz ýa-da ulgamyňyzy birden köp zona bölüp bilersiňiz.Size kömek etmek üçin aňsat akym tizligi kalkulýatorymyz bar.Aýratyn suw çeşmäňiziň akym tizligini hasaplamak üçin bir çelegi suw çeşmesi bilen doly dolduryň.Çelegiň ýokarsyny doldurmak üçin näçe wagt gerek.Soň bolsa, sanlaryňyzy kalkulýatoryň içine giriziň.Netijeler, belli bir wagtyň dowamynda çeşmäňizden näçe suwuň akýandygyny we suw çeşmäňiziň hyzmat edip biljek iň uly göwrümli damjalaýyn suwaryş ulgamyny görkezer.

 

5alňyşlyk-Suw üpjünçiliginiň basyşy gaty ýokary ýa-da gaty pes.Adaty damjalaýyn suwaryş ulgamynyň optimal işlemegi üçin her inedördül dýuým (psi) suw basyşy üçin 25 funt töweregi zerur, ýöne 25 psi bahalandyrylan köp emitent 15 psi pes basyşda gowy işlär.Akymyň çykarylyşy 25 psi-den birneme az bolar, ýöne has köp suwarmak wagty bilen islendik tapawudy düzüp bolar.Örän az basyş bilen, damjalaryňyzdan gabat gelmeýän suw akymyny başdan geçirersiňiz.Artykmaç basyş bilen armaturlar çykyp biler we / ýa-da damjalar damja däl-de, çişip bilerler.Damja lentasy üçin turbanyň ýarylmazlygy üçin 15 psi-den geçmäňbasyş sazlaýjyislenýän basyşda baha berlende, aşa basyş bilen baglanyşykly problemalaryň öňüni alyp bolar.Basyş astyndaky meseleler birneme çylşyrymly.Şäher häkimliginiň suw üpjünçiliginiň köpüsiniň azyndan 40 psi bolandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Pes basyş meselesini görýän ýerlerimiz esasan guýular we suw çüýşeleri bilen baglanyşykly.Adaty damjalaýyn suwaryş ulgamyny dogry goldamak üçin basyşyňyzyň gaty pesdigi barada aladaňyz bar bolsa, ýagyş suwuny tutmak ýa-da beýleki gaplaýyş ulgamlary ýaly pes basyşly suw üpjünçiligi üçin ýörite döredilen ulgamy göz öňünde tutup bilersiňiz. Bu ýalňyşlyklaryň köpüsinden gaça durup bilersiňiz. ulgamyňyzy meýilleşdirmek üçin azajyk wagt sarp edip.


Iş wagty: 14-nji mart -2022