Alma baglaryny nädip suwarmaly

Suwaryş intensiw bag ekmek üçin zerur şertdir.Topragyň çyglylygy meýdan kuwwatynyň 70-80% bolmaly.Ösümlikleriň suw sarp edilişi birnäçe faktorlara bagly: - Yearylyň meteorologiki aýratynlyklary

- ekiş ýaşy
- ekiş dykyzlygy
- agaçlaryň görnüş aýratynlyklary
- Topragy goramak ulgamy

Faceerüsti suwaryş (garymlar, jamlar, derýalar boýunça)

* Jülgäniň boýunda.

Bu usul tekiz ýerli gurak ýerlerde ulanylýar.Eňegiň çuňlugy 15-25 sm, ini 35 sm, iýmit tizligi 1-2 litr / sekuntdan geçmeli däldir.Bu suwarmagyň usulynyň täsirli bolmagy üçin ýeri seresaplylyk bilen meýilleşdirmeli.

* Tabak bilen.

Her agajyň töwereginde, diametri 2-6 metr bolan bir tabak ýasamak üçin 25 sm beýiklikdäki topragy aýlaň.Her käse sepiji bilen iýmitlenýär.Bu usul eňňitli ýerlerde ulanylýar, sebäbi ýaprakly suwaryş netijesiz.Bu usul palçyk toprakly baglarda ulanylýar.Uzynlygy 100-300 metr bolan zolaklar ýasap, rulonlardan toprak bilen gurşap alýarlar.Bu zolaklar topragyň geçirijiligine baglylykda 2-24 sagat suw berýär.

* Suw sepiň

Diňe topragy nemlendirmek üçin däl, ekin meýdançasyndaky howany nemlendirmek üçin hem ulanylýar.Mundan başga-da, +35 gradusdan ýokary temperaturalarda ýüze çykýan fotosinteziň päsgelçiligini aýyrmaga kömek edýär.Bir suwaryş üçin suwaryş tizligi 300-500 m3 / ga aralygynda üýtgeýärdi.Bu usulyň ýetmezçiligi uly damjalar, şonuň üçin olary azaltmaga synanyşýarlar.Bu maksat bilen, gündelik 10-80 m3 / ga çykýan sinhronlaşdyrylan impuls sepijiler ulanylýar.Püskürmegiň dowamlylygy 2-15 gün.

dispersiýa usuly
Alma bagyny inçejik sepilen suw bilen suwlaň.Damjalaryň ululygy 100-500 mikron bolup, bugarmagyň intensiwligine baglylykda suw her 20-60 minutda birnäçe minut berilýär.

Undererasty suwaryş

Turbalaryň goýlan deşiklerinden suw girýär.Bu usulyň beýleki usullardan artykmaçlygy, suwuň ýitmegi düýbünden aýrylýar.Mundan başga-da, suwaryşy beýleki ekerançylyk usullary bilen birleşdirip bilersiňiz.

damjalaýyn suwarmak

Alma baglarynda damjalaýyn suwaryş, damjalaryň hemişelik turba ulgamy arkaly kök zona suw bermekden ybaratdyr.Damla agajdan 1 metr radiusyň içinde topragyň üstünde goýulýar.Suw üpjünçiligi aralyk ýa-da üznüksiz we ýuwaş-ýuwaşdan 1-3 bar basyşda amala aşyrylýar.Turbalar topragyň üstünde, topragyň üstünde - trellisdäki magistral derejesinde ýa-da 30-35 sm çuňlukda bolup biler.Youngaş dykyz baglary we ulular baglaryny suwarmak üçin.Häzirki wagtda suw sarp etmek nukdaýnazaryndan suwaryşyň iň täsirli we tygşytly usulydyr.

 

Alma baglarynda damjalaýyn suwarmak üçin,damjalaýyn suwaryş turbalaryparametrleri bilen köplenç ulanylýar:

Turbanyň diwar galyňlygy 35 - 40mils;
Agaç ekmek meýilnamasyna baglylykda damja aralygy 0,5 - 1m;
Suwuň çykarylyşy suwaryş wagtyna we nasos stansiýasynyň kuwwatyna baglydyr.

Alma baglarynda damjalaýyn suwarmagyň peýdalary
Damjalaýyn suwaryşyň beýleki usullardan köp artykmaçlygy bar:

Buglanmak we osmoz bilen suwuň pes ýitmegi (1,5 gezek).
Topragyň optimal çyglylygyny yzygiderli we deň derejede saklaýar.
Topragyň gurluşyny goraýar we toprak gabyklarynyň döremeginiň öňüni alýar.
Suw joşmasyny we topragyň şorlaşmagyny öz içine almaýar.
Mineral elementleri damjanyň üsti bilen tanatmak has tygşytly, sebäbi ergin gönüden-göni kök zonasyna gidýär.Şol bir wagtyň özünde dökünleri ulanmagyň derejesi takmynan 80%.
Suwaryş awtomatizasiýasynyň mümkinçiligi.

Alma baglaryny suwarmagyň aýratynlyklary
Suwaryş ulgamy ösümlikleriň ösmegi we ösüş döwründe suwuň zerurlyklaryna laýyk gelmelidir.Suwaryş re regimeiminiň esasy görkezijisi suwaryş derejesidir.Ony kesgitläniňde topragyň çyglylygynyň fiziki aýratynlyklaryny, ekilýän ekinleriň aýratynlyklaryny we suwaryş usullaryny göz öňünde tutmaly.Suwaryş tertibine baglylykda suwaryş derejesi hem üýtgeýär.Suwuň sarp edilmezliginiň öwezini dolmaga mümkinçilik berýär.Ösümlik möwsüminde suwuň umumy ulanylyşyny bilip, suwaryş tizligini hasaplap bolýar.Munuň üçin ýörite formulany ulanyň.Suwuň umumy ulanylyşy, topraga we howanyň aýratynlyklaryna baglydyr.

suwaryş wagty
Suwaryş seneleri ösümlik möwsüminiň iň möhüm döwürleri bilen utgaşýar:

- gül
- ösüşi ösdüriň
- iýun aýynda ýumurtgalar düşmezden ozal
- Miwe işjeň ösmegi

Sebitler boýunça topragyň we howa şertleriniň düýpli tapawutlary sebäpli suwaryş re inimlerinde-de düýpli tapawutlar bar.Suwaryş kadalary we şertleri topragyň çyglylygynyň ýagdaýyna we ösümliklere elýeterliligine gözegçilik etmekden kesgitlenýär, bu bolsa öz gezeginde toprak bölejikleriniň ululygyna baglydyr.


Iş wagty: 10-2022-nji mart