Damjany saýlamak üçin 7 esasy nokat

Damjalaýyn Suwaryş Emitteri - Satyn almak boýunça gollanma

Damjalaýyn suwaryş damjalary (käwagt emitentler diýilýär) barada aýdylanda, köp saýlaw etmeli.Taslamaňyz üçin iň gowusyny saýlamak üçin birnäçe faktorlary göz öňünde tutmaly.Bu faktorlar basyşyň öwezini dolmak (hapa) ýa-da basyşyň öwezini dolmak, hapa ýa-da gaty suw, beýikligiň üýtgemegi we ösümlikleriň arasynda dürli suw talaplary bilen çäklenmeýär.Bu gollanmada bu faktorlaryň hersini we başga-da birnäçe pikirleri has giňişleýin ara alyp maslahatlaşarys.

Basyşyň öwezini dolmak we basyş däl kompensasiýa

Basyşyň öwezini dolýan damja damjasy suwaryş ulgamyndaky basyşyň üýtgemegine garamazdan her bir ösümlige deň mukdarda suw getirer.Basyş däl öwezini dolýan damja basyşyň üýtgemeginiň öwezini dolmaz we şeýlelik bilen ösümlikleriňiziň hemmesi deň mukdarda suw almaz.

Damjalaýyn suwaryş ulgamynda basyşyň ýokarlanmagyna ýa-da peselmegine näme sebäp bolup biler?Şol turbanyň ululygy we / ýa-da beýikligiň üýtgemegi üçin sagatda gallondan ýokary ýa-da ondan ýokary turbalar.Ulgamyňyz uzak wagtlap turba ulanýan bolsa ýa-da beýikligi üýtgän ýeriň üstünde gurlan bolsa, damjanyň çykaryjysynyň öwezini dolmagy maslahat berýäris.

Hapa ýa-da gaty suwuňyz bar bolsa

Suwuňyz guýudan, howuzdan, ýagyş çelgesinden ýa-da galyndylary ýygnaýan başga bir çeşmeden gelýän bolsa, arassa damjany maslahat berýäris.Bu maslahat gaty suwly we ýataklaryň köpelmegini görýänlere hem degişlidir.Arassa damjalary açyp we arassalap bolýar.Arassalanmaýan damjany ulanjak bolsaňyz we dykylmaly bolsaňyz, arassalamagyň hiç hili usuly ýoklugy sebäpli, damjanyň hemmesini çalyşmaly bolarsyňyz.Arassalanan damjalar, damjanyň kellesini damjanyň düýbünden sokmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin suw akymyny bökdeýän islendik masştabdan ýa-da galyndylardan arassalanyp biler.

Eňňitler we beýiklik üýtgemeleri

Eňňitler we beýiklik üýtgemeleri damjalaýyn suwaryş ulgamynyň içindäki basyşy üýtgedip biler.Bu ulgamdaky her bir damjadan çykýan suwuň mukdaryny üýtgedip biler.Bu sizi gyzyklandyrmasa, islän damjanyňyzy ulanyp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, eňňidiň üstünde suwa ýakýan bolsaňyz we ulgamdaky ähli ösümlikleriň deň mukdarda suw almagyny isleýän bolsaňyz, basyşyň öwezini dolýan damjany ulanmagy maslahat berýäris.

Damjalary PVC turba birikdirmek

Göçürijileri gönüden-göni PVC-e ýerleşdirmek isleýänler üçin sapakly emitter gerek.Tikenli emitentler göni PVC-e birikmez.Threadüplükli emitentlerimiz we ýüplükli ¼ ”armaturlarymyzyň hemmesi 10-32 sapakda.Bulary ulanmak üçin, degişli ölçegdäki buraw çeçotkasy we emitentdäki nurbat bilen PVC-ni öňünden basyp bilersiňiz.PVC-ni öňünden basyp, sapaklara nurbat edip, soňra mikro turbalaryň uzynlygyny dakyp, mikro turbalaryň soňuna tikenli damjany goýarsyňyz.

Maslahat berilýän damjalar:Sapaklarda sazlanylýan Dripper, Sapaklarda Mini Bubbler ýa-da Sapaklara worteks pürküji

Sebetleri asmak üçin damjalar

Islendik emitter bu programma üçin işläp biler.Şeýle-de bolsa, göz öňünde tutulmaly birnäçe zat bar.Ilki bilen, emitteriň sebediň üstünde bolmagy gaty möhümdir.Munuň üçin mikro turbalaryň ýerine gaty göterijini ulanmagy maslahat berýäris (mikro turbalar egrelip, sebedi bir tarapa goýup biler).Emiteri gaty göterijä salmak üçin, ýüplükli damja gerek, şonuň üçin 10-32 sapakdan bir damja ileri tutulýar.Ikinjiden, asylan sebetler gaty çalt akýar, şonuň üçin köp suw çykaryp bilýän damja gerek.10/32 sapaklarda sazlap boljak damjalymyz üçin ajaýyp damjany tapdyk.Bonus hökmünde, damja gerek bolsa, ýapyk görnüşde düzedilip bilner.

Maslahat berilýän Dripper:Sapaklarda 360 sazlanylýan damja

Suw gaplary

Konteýnerlerdäki ösümlikleri suwarmagyň tertibi ýerdäki ösümliklerden tapawutly bolar.Konteýnerlerde köplenç ulanylýan toprak toprak gazmakdyr we topragy gazmakda kapilýal täsir ýok.Munuň manysy, suwuň konteýneriň ýokarsyndan aşaklygyna gorizontal hereketi gaty az.Mundan başga-da, gaplarda ösümlik kökleri topraga ekilen ösümlik köklerinden has çalt guraýar.Konteýnerler üçin adaty suwaryş tertibiniň her gezek 1-2 minut üçin günde 2-3 gezek bir zat ýaly boljakdygyny gördük.

Konteýnerleriňiz üçin emitter saýlanyňyzda ýokardaky maglumatlary göz öňünde tutmak islärsiňiz.Satýan islendik damjany ulanyp bilersiňiz, ýöne emitter saýlamagyňyzy baglylykda, suwuň gowy örtülmegini üpjün etmek üçin goşmaça damjalar goşup bilersiňiz.Şeýle hem, emitentleriň gazandan gaçmazlygy üçin labyr üçin hasa goşmaly bolmagyňyz mümkin.

Emiteri saýlamakda esasy maksat kök zonasynyň gowy gurşawyny almakdyr.Bu ösümligiň nirede ekilendigine garamazdan dogrydyr.Ozal bellenip geçilişi ýaly, toprak gazmakda kapilýar hereketi pes, şonuň üçin her damja nokadyndan diňe 6 ”çygly nagyş alarsyňyz.Gazanyňyz kiçijik bolsa, onda bir düwme damjasy ajaýyp, ýöne gazanyňyz uly bolsa, köküň gowy örtülmegi üçin näçe damja nokadynyň gerekdigini kesgitlemeli bolarsyňyz.

Agaçda gurlan damjaly damjalary satýarys, suwarmak üçin köp küýzäňiz bar bolsa, hakyky wagt tygşytlamaga terjime edip bilersiňiz.6–8 dýuýmlyk gap üçin bir damja işlemeli.Uly küýzeler üçin ösümligi ýeterlik derejede suwarmak üçin gapda birden köp damja goýmaly bolarsyňyz.Eger küýze gaty uly bolsa we içinde suw aç-açan ösümlik bar bolsa, onda sazlap boljak damjalarymyzdan birini taýakda maslahat bereris.

Maslahat berilýän damjalar:Stake üstünde PC Dripper, 5 ″ Stake-de sazlanylýan Dripper, 5 ″ Stake-de sazlanylýan Vortex Spreýerýa-da5 ″ Stake-de sazlanyp bilinýän Mini Bubbler

Düzülip bilýän damjalary ulananyňyzda damjalaýyn suwaryş ulgamyny deňleşdirmek

Damjalaýyn suwaryş ulgamyny döretmekde iň uly kynçylyklaryň biri, dürli ösümlikleriň suwaryş talaplaryny deňleşdirmekdir.Muny iki usulyň biri edip bolýar: ösümlikler ýaly aýratyn suwaryş zolaklaryny döredip bilersiňiz, ýa-da ösümlikleriň bir sebite suwarmak talaplaryna esaslanyp dürli damja çykaryjylary saýlap bilersiňiz.

Mysal üçin, bir suwaryş liniýasynda iki ösümlik bar diýeliň;bir ösümlik ortaça çygly topragy, beýlekisi yzygiderli çyglylygy talap edýär.Bu ýagdaýda birinji ösümlik üçin .5 GPH (sagatda gallon) düwme damjasy we ikinji zawod üçin sazlap bolýan damja ýaly emitent maslahat berip bileris.Düwme damjasy diňe düzgünleşdirilen mukdary eltip berer, bu ýagdaýda sagatda ýarym gallon, ýöne sazlanylýan damja, saýlanan modele baglylykda 20 GPH-a çenli ýetirip biler.Bu damjalar damjanyň ýokarsyny ýapykdan doly açylýança we arasyndaky ähli nokatlary öwrüp, doly sazlanýar.

Düzülip bilýän damjalar iň ýokary akym tizligi 10 we 20 GPH bolýar.Bu ýerde bir seresaplylyk, bularyň köpüsi suwy iýýär, şonuň üçin olary az ulanmaga synanyşyň, sebäbi köp adam ulgamyňyzy artdyryp biler.Ahyrky netije, damjany ösümlikleriň suwarmak talaplaryna laýyk getirmek bilen, dürli suwaryş talaplary bolan ösümlikleri bir setirde has gowulaşdyryp bilersiňiz.

Maslahat berilýän damjalar:5 ″ üstünde sazlanyp bilinýän damja, 5-de sazlanyp bilinýän worteks pürküji, 5 ″ taýakda, sazlanyp bilinýän kiçijik pürsýa-daBarbada 360 sazlanylýan damja


Iş wagty: Maý-05-2022