Satyn almak boýunça gollanma

Birikdirmek isleýän şlangyňyzyň ululygyna we görnüşine üns bermeli.Mundan başga-da, suwaryş ulgamyňyzy nädip düzýändigiňize baglydyr.Damja armaturlarynyň köp görnüşi bar ...

Suwaryş enjamlary - Satyn almak boýunça gollanma

Turbany ýa-da damja lentasyny satyn alan bolsaňyz, lentanyň ýa-da turbanyň beýanynda görkezilen ululyga laýyk armaturlary sargyt etmeli.Mysal üçin, 1/4 ″ poli turba zakaz eden bolsaňyz, 1/4 ″ armaturlarymyzyň haýsydyr birine laýyk gelmegi kepillendirilýär.

Turbany başga bir ýerden satyn alan bolsaňyz näme?Damjalaýyn suwaryş turbalarynyň ölçegleri boýunça önümçilik standartlary ýoklugy sebäpli, gabat gelýän enjamlary tapmak kyn.Mysal üçin, öndürijiler turbalaryň ululyklaryny ½ ”diýip sanap bilerler, ýöne hakykatdanam içki diametri (ID) we daşarky diametri (OD) dogry ölçegli armaturlary gözlemäge kömek eder.

Gabat gelýän görnüşi nädip saýlamaly

Micro ”mikro turbalar üçin saýlamak aňsat, sebäbi diňe bir görnüşi bar we tikenekli.Beýleki ululykdaky turbalar üçin laýyk stilleriň 3-e çenli görnüşi bolup biler.Şol üç stil tikenek, gysyş we perma-lok diýilýär.Hersiniň aşakda düşündiriljek öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.

 

Tikenli armatura

 

Tikenli armatura tygşytly we ulanmak aňsat.Olary ¼ ”, ½”, ¾ ”we 1 ″ turba ululyklary üçin ulanmak üçin elýeterlidir.Fitingi turbalaryň açyk ujuna itekläň.Turbany mümkin boldugyça armatura basmagy unutmaň.Ine!Pes basyşly damjalaýyn suwaryş ulgamlarynyň köpüsinde ýiti barbalar ýerleşdirilýär.Şeýle-de bolsa, sowuk turbalara tikenekli iteklemäge synanyşan her bir adam üçin munuň kyn bolup biljekdigini bilýärler.Tikenli armaturalary ulanjak bolsaňyz, bir käse ýyly suw guýmagyňyzy maslahat berýäris (gaýnag suw ulanmaň - bu turba zeper ýetirip biler we ýakyp biler) we içindäki turbanyň ujuny takmynan 10 sekuntlap ​​goýuň. tikenekli iteklemäge synanyşmazdan ozal.Warmyly suw turbany wagtlaýyn ýumşadýar we ýerleşdirmegi has aňsatlaşdyrýar.Ativea-da bolmasa, “¼” armaturlary bilen işleýän bolsaňyz we olary goýmagyň hakykatdanam çylşyrymly usulyny isleýän bolsaňyz, “¼” laýyk goýma guralymyza göz aýlaň.Tikenli armaturlary ulanmagyň negatiw taraplary näme?.Okarda belläp geçişimiz ýaly, turba çekmek kyn.Anotherene bir kemçilik, olary gaýtadan ulanyp bolmaýar.Diýmek, bir gezek salanyňyzda, olary aýryp, başga ýere ýerleşdirip bolmaz.Damja ulgamyny ýyl-ýyldan üýtgedip gurmak zerurlygy bolan her bir adam tikenli armaturalary ulanmak islemeýär.

Gysyş enjamlary

 

Gysyş armaturlary, armaturlaryň arzanlygy sebäpli uly göwrümli taslamalary ýerine ýetirýän potratçylar ýa-da beýleki adamlar tarapyndan gaty meşhurdyr.Şeýle-de bolsa, gysyş armaturlary turbanyň üstünde durmak üçin iň kyn enjamlardyr.Gysyş enjamyny gurnamak lapykeç bolup biler we turbany fitinge dakmak üçin köp synanyşyk gerek bolup biler.Sykyşyň ýerleşdirilmegini aňsatlaşdyrmak üçin iki çözgütimiz bar: 1) turbanyň ujuny ýyly suw bilen gyzdyryň ýa-da 2) sabyny ýyly suw bilen garmaly we turbanyň ujuny ýapmaly.Gurnamak kyn bolmakdan başga-da, gysyş armaturlary gaýtadan ulanylmaýar.Turbalara salnandan soň, bu armaturlary aýryp bolmaz.Anotherene-de bir bellemeli zat, gysyş armaturlary turbanyň daşky diametrini ölçemek üçin ýörite ölçeglidir, tikenekli armaturlaryň we armaturlarymyzyň edişi ýaly ululyk derejesine laýyk gelmeýär.Şeýlelik bilen, turbanyňyzyň daşky diametri .700 ″ OD (daşarky diametri) bar bolsa, size .700 ″ gysyş sazlamasy gerek bolar.

 

 


Iş wagty: Mart-02-2022