PVC top klapanlary bilim bazasy

Top klapanlary

Knowledge-Base-Header

Makalanyň mazmuny

 • NämeTop klapan?
 • Plastiki top klapanynyň ululyklary barmy?
 • Jübüt birleşigiň top klapany näme?
 • Üstünlikleri näme?Iki gezek birleşýän top klapan?
 • PVC / ABS goşa birleşme top klapanyny nädip birikdirmeli?
 • A arasynda näme tapawut bar?Leeke bileleşikwe goşa bilelikdäki top klapan?
 • Top klapanynyň derwezäniň klapanyndan haýsy artykmaçlyklary bar?
 • Top klapanynyň artykmaçlyklary näme?Kebelek klapan?
 • Top klapanlary barada 4 möhüm zat

Top klapan näme?

Top klapan turbada akymy açmak we ýapmak üçin burawlanan topy ulanýar.Top klapanlary doly açyk we doly ýapyk arasynda 90 dereje geçýär, bu bolsa akym tizligini takyk dolandyrmagy kynlaşdyrýar.Top klapanlary metaldan (bürünç ýaly) ýa-da plastmassadan (PVC ýa-da ABS ýaly) ýasalyp bilner.

Plastiki top klapanynyň ululyklary barmy?

PVC we ABS şar klapanlary, adatça 16mm bilen 110mm (⅜ ”-den 4 ″ imperial) aralygynda öndürilýär.110mm / 4 than-dan uly klapanlar işlemek üçin gaty agyr, el bilen öwürmek gaty kyn we zerur plastmassa sebäpli gaty gymmat.

Jübüt birleşigiň top klapany näme?

Iki goşa şar klapan, klapanyň iki ujunda birleşme hozy bar.Bu klapanyň esasy ujundaky möhür bilen birleşdiriji ujuny saklaýar.Vananyň iki gapdalyndaky birleşme hozlary nurbat edilip, hyzmat etmek üçin merkezi korpus aýrylyp bilner.

“Double Union Ball Valve” -iň artykmaçlyklary näme?

Jübüt birleşýän top klapan, turbanyň kesilmezden, klapanyň esasy göwresini aýyrmaga we hyzmat etmäge ýa-da çalt çalşmaga mümkinçilik berýär.Nasosyň iki gapdalynda goşa birleşme şar klapanlary ýa-da beýleki enjamlar oturdylan bolsa, nasosyň iň ýakyn kärdeşler arkalaşyklary aýrylyp, aýrylyp ýa-da üýtgedilip bilner.

PVC / ABS goşa birleşme top klapanyny nädip birikdirmeli?

Iki goşa birleşme şar klapanyny ýüplükli ýa-da çözüji kebşirleýji uçlar bilen üpjün edip bolýar:

 • Turbany çözüji kebşirlände, hiç bir sementiň klapan korpusyna girmejekdigine ýa-da top kebşirläp biljekdigine we klapanyň öwrülmezligine göz ýetirmek möhümdir.Munuň öňüni almak üçin, köp gurnaýjylar sementlenmezden öň klapan ujuny we birleşmesini aýyrýarlar;Şeýle-de bolsa, sement etmezden ozal birleşigiň ujunyň turbada bolmagyny üpjün etmeli.
 • Birleşigiň ujy, ýüplükli birikmeleri has aňsatlaşdyrýar, sebäbi klapan ujy klapandan garaşsyz öwrüp bolýar.

 

Unioneke-täk bileleşik bilen goşa birleşigiň top klapanynyň arasynda näme tapawut bar?

Singleeke-täk birleşme şar klapanynyň, klapanyň çykarylýan tarapynda berk rozetka we üpjünçilik tarapynda birleşme bar, goşa birleşme top klapanynyň iki tarapynda birleşme bar.

Bitewi birleşme şar klapany, adatça turbanyň ujunda ulanylýar (mysal üçin, çyzyk).Turbageçirijiniň ortasynda goşa birleşme şar klapany köplenç ulanylýar, sebäbi ähli klapan korpusyny barlamak üçin aýryp bolýar.

Top klapanynyň derwezäniň klapanyndan haýsy artykmaçlyklary bar?

Top klapan, adatça derwezäniň klapanyndan has ykjam we has ýokary basyşda işleýär.Top klapan, şeýle hem, hiç hili ädim ätmezden doly akymly, derwezäniň klapanynda adatça galyndylaryň ýygnan ýerleri bar.Şeýle-de bolsa, derwezäniň klapany akym tizligine has gowy gözegçilik edýär.

Top klapanynyň kebelek klapanyndan haýsy artykmaçlyklary bar?

Top klapan, köplenç kebelek klapanyndan arzan we aýak yzy has kiçi.Kebelek klapanlary akymyň ortasyndaky bir diske bil baglaýarlar, sürtülme ýitgisini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda galyndylary hem ýitirip bilýär.Adatça, adamlar 90mm / 3 to çenli top klapanlaryny we ondan ýokary kebelek klapanlaryny gowy görýärler.

Top klapanlary barada 4 möhüm zat

 

 1. Top klapanlary diňe 90 dereje geçýär, bu bolsa akym tizligini takyk dolandyrmagy kynlaşdyryp biler.
 2. Jübüt birleşme şar klapanlary, hyzmat etmek üçin bedeni aýyrmaga mümkinçilik berýär, ýeke birleşme klapanlary bolsa ýok.
 3. Top klapan açylanda doly akymly bolýar.
 4. Top klapanlary blokirlemek ýa-da zaýalamak üçin iň az klapan görnüşidir.
 5. Top klapanlary, basyş turba ulgamlary üçin kiçi, ygtybarly plastmassa klapanlar üçin iň arzan wariantydyr.

Iş wagty: 21-2022-nji mart