2022-nji ýylda ilkinji uly sargyt

Bu, bu täze müşderi bilen ilkinji hyzmatdaşlygymyz we ähli işgärleriň we işçileriň tagallasy bilen bu buýrugy wagtynda ýerine ýetirendigimize örän şat.Bu gadyrly müşderi bilen “Facebook” sahypasynda duşuşdyk.3 aý bäri satuw ýolbaşçylarymyz bu müşderä mümkin boldugyça alada edýärler.Dolandyryjy müşderiniň soraglaryna öz wagtynda jogap berýär we soraglara ünsli jogap berýär.Önümi müşderä görkezmek üçin käbir önüm jikme-jikliklerini alarys we sargyt jikme-jikliklerini has wagtynda we netijeli çözmek üçin öz wagtynda müşderi bilen wideo konferensiýa gurarys.Synag üçin müşderilere mugt önüm nusgalaryny hödürleýäris.
Müşderiler ahyrsoňy hyzmatymyzdan haýran galýarlar we önümlerimiziň hiline ynanýarlar.Qualityokary hilli önümler hemişe kompaniýanyň esasy hyzmat pelsepesi bolup durýar.Biziň garaşýan zadymyz, her bir müşderi bilen uzak möhletli iş alyp barmak, önümleriň hili biziň we müşderileriň arasynda esas we iň ygtybarly baglanyşykdyr.Şol bir wagtyň özünde, satuwdan soň 100% rahatlyk berýäris.Adamlara zeper ýetmedik önümlerde hil meselesi bar bolsa, hemmesini mugt çalyşmagy wada berýäris (ýöne aslynda hiç haçan erbet pikir almadyk). Sargytyň her baglanyşygynda müşderilere öz wagtynda jogap bereris.

Bu müşderi biziň işimize ýokary baha berdi we nusgalarymyzy alanymyzdan soň, on 40 metrlik konteýner üçin uly garaşylmadyk sargyt berdi.Müşderileriň sergä (müşderileriň ýerli oba hojalygy sergisine) üstünlikli gatnaşyp biljekdigini üpjün etmek üçin Bahar baýramyndan öň harytlar kabinetini doldurmagy wada berýäris.Müşderiniň işini goldamak üçin müşderä iki sergi afişasyny dizaýn etmäge kömek etdik, afişalar bolsa bu harytlar bilen bilelikde gider.

Harytlarda damjalaýyn suwaryş enjamlary we suratda görkezilişi ýaly uly pürküji ýaraglar bar

Greenlake Irrigation fittings Greenlake Irrigation Spray Gun

dd627aa8a75282905dddae361cb48cb186c92bdae6016c9bba0bf27b85c5ee


Iş wagty: 17-2022-nji ýanwar