Näme üçin suwaryş süzgüji?

Suwy süzmek üçin suwaryş süzgüji ähli suwaryş ulgamlary üçin möhümdir.Indi kimdir biri meniň bilen jedel etmezden ozal, hawa, arassalanan kanalizasiýa ýaly gaty jisimleri zyňmak üçin käbir pürküji ulgamlar ulanylýar.Evenöne meniň tejribämde bolanlaram ulgamyň içine gaty uly gaty jisimleriň girmeginiň öňüni almak üçin ulgamyň ýokarky süzgüç görnüşini goşdular.
Süzgüçler, pürküji ulgamyňyzyň ömrüni uzaltmaga we tehniki hyzmaty peseltmäge kömek edip biler.Damja ulgamlary üçin emitentleriň dakylmagynyň öňüni almak zerurlygy.Kiçijik gum bölejikleri ulgamyňyzy ýapmazdan geçip bilse-de, enjamlaryň könelmegine sebäp bolýar.Awtomatiki klapanlarda gaty kiçi suw geçelgeleri bar, olar wilkanyň açylmagyna ýa-da ýapylmagyna sebäp bolup biler.Spreý burunundan tutulan ownuk çäge dänesi gazonyň gury, ölen ýerine sebäp bolup biler.

Gum, köpleriň suwdan süzülmeli diýip hasaplaýan ilkinji zady bolsa-da, organiki materiallary aýyrmak hem möhüm bolup biler.Yosunlar ulgamyň içinde esasanam damja turbalarynda ösüp biler.Anotherene bir ýagdaý, organiki maddalaryň kiçijik bölegi bir klapan, ýerleşdirme, emitter ýa-da pürküji bir ýere çekilende ýüze çykýar.Organiki maddalaryň özi problema bolup biljek derejede uly bolup bilmez.Soonöne basym başga bir eser gelip, birinjisine düşýär.Soňra adatça ulgamdan kynçylyksyz geçýän çäge dänesi organiki maddalara düşýär.Tizara çig görnüşleriň uly gurluşy we akymy petiklenýär.Tozan sorujyda şlangy saç, ownuk zatlar we hapalar bilen ýapyşdyňyzmy?Şol obýektleriň her biri şlangyň içine girdi, şonuň üçinem ony kanistra geçirmeli boldular.Theyöne beýle bolmady, sebäbi hemmesi bilelikde tutuldy.Suwaryş ulgamyňyzda-da edil şonuň ýaly zat bolýar.Kiçijik balyk ýa-da gysgyç hakda näme?Kiçijik bolanda (köplenç ýumurtga ýaly) ulgamyňyza girýärler we şol ýerde bir gezek ulalýarlar!Isleseňiz gülüň, ýöne köp gezek gördüm!Süýji suw gysgyçlary şäher suw ulgamlarynda köp duş gelýär.Dogry, her gezek krandan içeniňizde gysgyç suwuny içmek üçin gaty gowy mümkinçilik bar!… Ok… (ýöne realist boluň, ol sizi öldürdimi? Ora-da belki hiç wagt gysgyç iýmediňizmi? Ora-da kesel bolmazdan içýän zatlaryna pişigiňiziň ýa-da itiňiziň gabyna göz aýlamalysyňyz. Hakykat bedeniňizdir hapalary suwaryş ulgamyňyzdan has gowy işleýär!)
jhgf
Süzgüçleriň görnüşleri
Süzgüçler, suwy süzmek üçin ulanylýan usula baglylykda dürli kategoriýalara bölünýär.Iň ýaýran görnüşleriň gysgaça beýany.

Ekranyň süzgüçleri:
Ekranyň süzgüçleri, iň köp ýaýran süzgüçler we köp halatlarda iň arzan bolmagy ähtimal.Ekranyň süzgüçleri gum ýaly suwdan gaty bölejikleri aýyrmak üçin ajaýyp.Yosunlar, galyndylar, ýalpaklar we beýleki birleşdirilmedik zatlar ýaly organiki materiallary aýyrmakda beýle bir ajaýyp zat ýok!Gaty däl materiallar, aýyrmak gaty kyn bolan ekran materiallaryna ornaşýarlar.Beýleki ýagdaýlarda, görnüşini wagtlaýyn deformasiýa edip, ekranyň deşiklerinden süýşýärler.
Ekranyň süzgüçleri suw akymy bilen ýuwulýar ýa-da ekrany aýrylýar we el bilen arassalanýar.Ulanylýan ýuwma usulyna baglylykda, ýuwulmazdan çykarylýan hapalary aýyrmak üçin ekrany wagtal-wagtal arassalamaly bolarsyňyz.Ushuwmagyň birnäçe usuly adatydyr.Iň ýönekeý zat, rozetka.Çykyş rozetkasy açyldy we galyndylar suw rozetkasyndan suw bilen ýuwular diýip umyt edilýär!Munuň üstünde gowulaşan üýtgeşiklik, gönükdirilen akym.Againene-de bir rozetka açylýar, ýöne bu ýagdaýda süzgüçiň gurluşy, akymyň ekranyň ýüzüne hapalary süpürip çykmagy üçin düzülendir.Birneme güýçli suw akymy bilen pyýada ýörelgesine meňzeýär.Bu arzan süzgüçlerde iň köp ýaýran usul.Ushuwmagyň iň täsirli usuly arka ýuwmak usulydyr, ýöne bu süzgüçler adatça has gymmat.Bu usulda, gaty arassalanmak üçin akýan suw ekrandan yza çekilýär.Bu iki süzgüçiň gapdalyndan (biriniň arassa suwy beýlekisini ýuwmak üçin ulanylýar) ýa-da süzgüçdäki mehanizm bilen ekranyň üstünden kiçijik burun bilen ekrany “vakuumlamak” arkaly ýerine ýetirilýär, Galyndylary “sorýar”.(Wakuum diýip atlandyrylsa-da, hakykatdanam yza gaýdyşyň bir görnüşi. Suw hakyky vakuum bilen däl-de, ulgamdaky suw basyşy bilen ekrana yza çekilýär.)

Kartrij süzgüçleri:
Kartrij süzgüçleri, kartrijiň nämeden ýasalýandygyna baglylykda bu ýerde görkezilen beýleki görnüşleriň üýtgemegi.Kartrijleriň köpüsinde edil ekran süzgüji ýaly işleýän kagyz süzgüji bar.Köpüsi organiki maddalary hem gowy aýyrýar, sebäbi kagyz gurluşy organiki maddalary çekmek üçin ýeterlikdir.Käbir patronlary ýuwup bolýan bolsa, köpüsini hapa bolanda çalşarsyňyz.
Mediýa süzgüçleri:
Mediýa süzgüçleri, kiçijik, ýiti gyrasy “media” bilen doldurylan konteýneriň üsti bilen suwy arassalaýar.Köplenç metbugat materiallary birmeňzeş ululykdaky, ezilen gumdyr.Suw media däneleriniň arasyndaky kiçijik boşluklardan geçýär we bu boşluklara sygmaýan galyndylar saklanýar.Mediýa süzgüçleri organiki materiallary suwdan çykarmak üçin iň gowusydyr.Sharpiti gyraly metbugatyň ähmiýeti şu ýerde ýüze çykýar.Bu ýiti gyralar, kiçijik giňişliklerden süýşüp, süýşüp bilýän organikleri çekýär.Şonuň üçin ýiti metbugaty ulanmak möhümdir.Haçan-da kimdir biri media süzgüçiniň işlemeýändigini aýtsa, ilkinji soragym hemişe “süzgüç üçin media materialyňyzy nireden aldyňyz?”Olaryň beren jogaby elmydama diýen ýaly “eh…, ýoluň aşagyndan çäge ulandym, näme üçin?”Derýa, plýa beach we derýa çägeleri tegelek, ýumşak gyralary bolýar we media süzgüçleri üçin asla laýyk däl!Mediýa süzgüçleri, derýalardan we köllerden suwy ýokary derejede arassalamak üçin köplenç ulanylýan süzgüçleriň görnüşidir.Uly fermalar we şäher suw ulgamlary tarapyndan ulanylýar.Olar köplenç gysga aýaklarda oturan diametri 3-6 metrlik tegelek tanklar bolup, hemişe diýen ýaly iki ýa-da has köp toparda bolýar.Boýy 12 futdan, diametri 10 futdan ýokary bolan media süzgüçli munisipal suw ulgamlaryny gördüm!Ortaça jaý eýesi üçin olar birneme uly we agyr bolýar!Mediýa süzgüçleri arka tarapdan arassalanýar.Süzgüçden yza gaýdýan suwuň güýji, galyndylary boşadýan we ýuwulýan klapanyň üsti bilen ýuwýan mediany aýyrýar we bölýär.Az mukdarda metbugat köplenç ýuwulýandygy sebäpli, süzgüçlere wagtal-wagtal birneme goşmaly bolýar.Olardan çäge aňsatlyk bilen çykarylmaýandygy sebäpli, media süzgüçleri suwuň köp çägesi bolan ýagdaýlar üçin gowy däl.Gum çykmaz we basym süzgüç el bilen aýyrmaly boljak gumdan doly bolar.Dogry işlemek üçin media süzgüçleri ulgamyň akym tizligine ünsli laýyk gelmelidir.Dogry ölçeg proseduralary üçin elmydama media süzgüç öndürijisiniň edebiýatyna ýüz tutuň!

Disk süzgüçleri:
Disk süzgüçleri, ikisiniň hem artykmaçlyklary bilen ekran süzgüji bilen media süzgüçiniň arasyndaky haçdyr.Disk süzgüçleri gum we organiki maddalar ýaly iki bölejigi aýyrmaga ökdedir.Disk süzgüji tegelek disklerden ybarat.Her diskiň ýüzi dürli ululykdaky ownuk bölekler bilen örtülendir.Düwürtiklere ýakyndan syn etmek, hersiniň üstünde kiçijik piramida ýaly ýiti nokadyň bardygyny görkezýär.Bu bökdençlikler gaty az, şonuň üçin adaty disk köne winil 45 RPM ýazgylaryna meňzeýär!Düwürtikler sebäpli, diskler bir ýere jemlenende olaryň arasynda kiçijik boşluklar bar.Suw diskleriň arasynda mejbur edilýär we bölejikler bu boşluklara laýyk gelmeýändigi üçin süzülýär.Organiki böleklerdäki ýiti nokatlar bilen çekilýär.Süzgüçi awtomatiki arassalamak üçin diskler biri-birinden aýrylýar, bu bolsa zibilleri rozetkadan çykarýar.Has arzan disk süzgüçleri üçin diskleri aýyrmaly we şlangy ýapmaly.

Merkezden gaçyryş süzgüçleri:
“Gum bölüjileri” diýlip hem atlandyrylýan merkezden gaçyryş süzgüçleri, esasan, gum ýaly bölejikleri suwdan çykarmak üçin niýetlenendir.Beýleki süzgüçler ýaly çalt ýapylmaýandygy sebäpli, suwda köp gum bar bolan ýagdaýlar üçin ajaýyp.Hapa suw silindriň içinden aýlanýan süzgüçiň içine girýär.Merkezden gaçyryş güýji çäge bölejikleriniň silindriň daşky gyrasyna geçmegine sebäp bolýar we ýuwaş-ýuwaşdan aşak tarapdaky saklaýyş tankyna tarap süýşýär.Merkezden gaçyryş süzgüçleri ýeterlik arzan, gaty ýönekeý we suwdan çäge çykarmak üçin örän täsirli.Köp guýular suw bilen birlikde çäge siňdirýändigi sebäpli, uly guýynyň üstünde köplenç merkezden gaçyryş süzgüçini görersiňiz.Käbir merkezden gaçyryş süzgüçleri guýynyň içinde gurmak üçin niýetlenendir.Bular adatça suwa çümýän nasosyň düýbüne birikdirilýär.Merkezden gaçyryş süzgüçinden gaty az mukdarda çägäniň geçmegi adaty däl.Damjalaýyn suwaryş ulgamlary üçin merkezden gaçyryş süzgüçini howpsuzlyk çäresi hökmünde ulananymda elmydama “ätiýaçlyk” ekran süzgüçini goşýaryn.Ajaýyp kombinasiýa bolansoň, media süzgüji bilen bilelikde ulanylýan merkezden gaçyryş süzgüji.Merkezden gaçyryş çäge çykarýar, media süzgüji soňra organikleri aýyrýar.Bu kombinasiýa, şäher suwlaryny bejermekde köplenç ulanylýar, himiki serişdeleri aýyrmak üçin üçünji işjeňleşdirilen kömür süzgüji goşulyp bilner.Merkezden gaçyryş süzgüçiniň saýlanylyşynyň GPM ulgamyna seresaplylyk bilen laýyk gelmelidigini ýa-da süzgüçiň dogry işlemejekdigini unutmaň.Suwaryş ulgamyňyz üçin merkezden gaçyryş süzgüç ulgamyny düzeniňizde elmydama öndürijiniň ölçeg görkezmelerine serediň


Iş wagty: 11-2021-nji noýabr