Näme üçin suwaryş ulgamyňyzda howa wenti / vakuum kömegi gerek?

Näme üçin suwaryş ulgamyňyzda howa wenti / vakuum kömegi gerek?

 

Suwaryş ulgamyny meýilleşdirenimizde howa barada umuman pikir etmeýäris, ýöne bu aladalanmaly zat.Üç esasy alada:

  1. Turbageçirijileriňiz suwdan doly bolmasa, howadan doly.Suw çyzyklary doldurany üçin bu howa çykarylmalydyr.
  2. Suwaryş ulgamyňyzyň kadaly işlemegi bilen, erän howa köpürjik görnüşinde suwdan çykýar.
  3. Ulgam ýapylanda, liniýalara ýeterlik howa girizilmese, turbageçirijilerden suw akmagy sebäpli wakuum şertleri ýüze çykyp biler.

Bu meseleleriň islendigi, howa geçirijisini we wakuum relýef klapanlaryny dogry gurnamak bilen çözülip bilner.Bu, suwaryş ulgamyňyzdaky möhüm komponentlere zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Suwaryş turbasyndaky howa we wakuum bilen baglanyşykly meseleleri suratlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis;klapanlaryň dürli görnüşleri: Awtomatiki (üznüksiz) howa çykaryjy klapanlar, howa / vakuum relýef klapanlary we kombinasiýa howa / vakuum relýef we howa çykaryjy klapanlar;we bu relýef klapanlaryny dogry ýerleşdirmek.

 

Basyşly turbada duzakly howa

 

Howa turbalara nädip girýär?

Suwaryş ulgamlarynyň köpüsinde ulgam ulanylmaýan wagty turbageçirijiler howadan doly.Haçan-da suwaryş ulgamyňyz emitentlerden ýa-da gurnan we howa bilen çalşylýan islendik awtoulag drena val klapanlaryndan çykýan suw akymlarynyň köpüsini ýapsa.Mundan başga-da, nasoslar sistema howany girizip biler.Iň soňunda bolsa suwuň özi göwrümi boýunça takmynan 2% howany öz içine alýar.Eredilen howa ulgamdaky kiçijik köpürjikler görnüşinde temperatura ýa-da basyş üýtgemeleri bilen çykýar.Turbulentlik we suwuň tizligi erän howany ýokarlandyrýar.

 

 

Gaplanan howa ulgama nähili täsir edýär?

Suw howadan 800 esse dykyz bolup biler, şonuň üçin duzakly howa ulgam doldurylanda gysylýar, ýokary nokatlara ýygnanar we zeper ýetirip biljek howa jübüsini emele getirer.Howanyň ýygnanmagy birden bölünip aýrylsa, turbalara, armaturalara we böleklere zyýanly suw çekiç diýilýän suwuň köpelmegine sebäp bolup biler.Nasosyň ölmegi başga bir mesele.Bu, suwuklyk akymy togtadylanda we nasos hereketlendirijisi nasosyň zaýalanyp biljek derejesine ýetmegine sebäp bolanda ýüze çykýar.Kawitasiýanyň poslamagy hem aladalandyrýar.Kawitasiýa suwuklykda köpürjikleriň ýa-da boşluklaryň emele gelmegidir, olar ýarylanda kiçijik zarba tolkunlaryna sebäp bolup biler, bu bolsa turbanyň diwarlaryna we böleklerine zeper ýetirip biler.Gaplanan howa, gaty pes basyşly ulgamlarda ýa-da howa jübüleri goýberilmese akymy çäklendirip ýa-da togtadyp bilýän uzyn turba ýagdaýlarynda has ýygy duş gelýär.

 

Gaplanan howanyň öňüni almak üçin nähili çözgütler bar?

Ilki bilen ulgamyňyzyň belli nokatlaryna howa relýefini gurmak ýa-da klapanlary goýbermek.Bular awtomatiki kömek klapanlary ýa-da gidrantlar ýa-da el bilen işleýän klapanlar bolup biler.Ondan soň, düzülişiňizdäki belent nokatlary ýa-da pikleri mümkin boldugyça azaldyň.Suwuň tizliginiň howa köpürjiklerini ýokary nokatlara iterjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin ulgamyňyzy esasanam pes basyşly dizaýnlarda meýilleşdiriň.Nasos ulanýan bolsaňyz, howanyň suw bilen ýaýramagynyň öňüni almak üçin sorujy suwy suw derejesinden pes saklaň.

 

Wakuum şertleri

 

Wakuum ýagdaýy näme?

Wakuum materiýadan düýbünden ýok ýer hökmünde kesgitlenýär.Wakuum ýagdaýy, töweregindäki bir maddany aýyranyňyzda ýüze çykýar we boşlugyň içinde ony çalşyp biljek zat ýok.Şeýlelik bilen, turbadan suw akýan bolsa we çalyşmak üçin şuňa meňzeş tizlik bilen howa çekilip bilinmese, turbalaryň çökmegine sebäp bolup biljek wakuum ýagdaýy ýüze çykýar.

 

Wakuum şertleriniň öňüni nähili almaly.

Suwaryş ulgamyňyzyň belli ýerlerine wakuum relýef klapanlaryny gurmak.Bu ýagdaýda howa kabul ediş mukdary turbalardan akýan suwuň mukdaryny deň derejede çalşar.Wakuum relýefleri emitentleriň üsti bilen hapalaryň we galyndylaryň siňdirilmeginiň öňüni alýar, şeýlelik bilen emitentleriň ýapylmagyny azaldýar.

 

Howa klapanlary

 

Howa klapanlarynyň aşakdaky görnüşleri gidro-mehaniki komponentler bolup, howany awtomatiki usulda suwaryş turbasyna çykarýar.Bu klapanlaryň üçüsi hem adatça açyk klapanlar bolup, köplenç ulgam basyş edilende açyk orifisiň üstüne möhürlenýän we içerki basyş atmosfera basyşyna ýetende aşak gaçýan ýüzýän top görnüşli enjamy öz içine alýar.

 

Awtomatiki (üznüksiz) howa çykaryjy klapan

Howa klapanynyň bu görnüşi, ulgam basyş edenden we has uly howa / wakuum şemallary ýapylandan soň az mukdarda howa çykarmagyny dowam etdirýän kiçijik orifisi bar.Kiçijik orifisiň ululygy wakuumyň döremeginiň öňüni almak üçin ýapylanda ýeterlik howa almak üçin ýeterlik däl.

 

Howa çykarylyşy / Wakuum kömekçi klapan

Bu klapan görnüşine kinetiki howa klapan, uly orifis howa klapan, tozan sorujy we hatda howa relýef klapan diýilýär.Turbageçirijiler doldurylanda ýa-da basyş edilende, şeýle hem çyzyklar gurlanda ýa-da basyş edilende howa ulgamyna gaýtadan kabul edilende köp mukdarda howa çykar.Şeýle-de bolsa, işleýän wagty emele gelýän kiçijik, galyndy howa jübüsini goýberip bilmeýärler.Aşakdaky suratda Howa / Wakuum klapan prosesi görkezilýär.

  1. Ulgamyň suw bilen doldurylyşy ýaly howa çalşygy.
  2. Ulgam doly we basyşly, suw klapan doldurýar we wentiň ýapylmagy.
  3. Ulgam ýapylanda peselýän basyş ýüzmäge mümkinçilik berýär we wakuum şertleriniň öňüni alýan ulgamda howa çekilýär.

 

 

Kombinasiýa howa / wakuum relýef we howa çykaryjy klapan

Adyndan görnüşi ýaly, goşa orifis klapan diýlip hem atlandyrylýan bu klapan, beýleki ikisiniň işini bir bölümde ýerine ýetirýär.Zerur bolanda köp mukdarda howa girmäge we çykmaga, şeýle hem iş wagtynda az mukdarda howany boşatmaga rugsat bermek.Kombinasiýa howa / wakuum klapanlary beýleki görnüşleriň ikisiniň ýerine ulanylyp bilner.

Howa / vakuum relýef klapanlarymyzy şu ýerden görüň.

 

Acementerleşiş

 

Howa klapanlary ulgamyň ýokary nokatlaryna ýerleşdirilen suw liniýalarynda we geçiriji liniýalarda ulanylýar;damja çyzygynyň gapdal uçlarynda;synp üýtgemelerinde, dik eňňitlerden öň we soň;uzyn gorizontal ylgawlarda;köplenç izolýasiýa ýa-da ýapyk klapanlardan öň we soň;we çuň guýy nasoslarynyň akym tarapynda.Howa şemallarynyň ýokary nokatlara oturdylmagy möhümdir, sebäbi howa ýokarlanýar we ýokarda belläp geçişimiz ýaly suwuň tizligi howany iň ýokary nokatlara iterýär.Meýilnamalaşdyrmak kyn ýaly bolup biler, ýöne netijeli işleýän suwaryş ulgamy üçin dogry ýerleşdirmek möhümdir.

Dogry gurnamak hem gaty möhümdir.Klapanlary diňe dik ugurda gurnamaly.Adaty gurnama, klapan girelgesi bilen deň ölçegdäki turba göterijiniň üstünde.Köp ýagdaýlarda aňsat tehniki hyzmat etmek üçin aşakda izolýasiýa (ýapyk) klapan oturdyldy.

 

Klapan ölçegi

 

Klapanyň ululygyny turbanyň ululygyna gabat getirmek, iň az howa çalmagy / wakuum ýeňilligi üçin adaty maslahatdyr.Kiçijik fermamyzyň ýa-da jaý eýeleriniň 1 ”we turbanyň aşagyndaky suwaryş ulgamlarynyň köpüsi üçin turbanyň ululygyna gabat gelende ½” - 1 ”howa klapanlarymyz ýeterlikdir.Öndürijileriň köpüsi 2 ”we ýokary turbanyň diametri azyndan 2” klapan ululygyny talap edýär.

Uly ýa-da gaty çylşyrymly ulgamlar üçin, her bir programma üçin klapanlaryň dogry ululygyny, mukdaryny we ýerleşişini kesgitlemek üçin hasaplamalar gaty kyn bolup biler.Has tehniki goşundylar üçin hünärmen suwaryş dizaýneri bilen habarlaşmagy maslahat berýäris.

 


Iş wagty: 25-2022-nji aprel