Önüm habarlary

 • 7 Key Points for Choosing a Dripper

  Damjany saýlamak üçin 7 esasy nokat

  Damjalaýyn Suwaryş Emitteri - Satyn almak boýunça gollanma Damjalaýyn suwaryş damjalary (käwagt emitentler diýilýär) barada aýdylanda köp saýlamaly.Taslamaňyz üçin iň gowusyny saýlamak üçin birnäçe faktorlary göz öňünde tutmaly.Bu faktorlar basyşyň öwezini dolmak bilen çäklenmeýär ...
  Koprak oka
 • Buy the Right PVC Pipe: Schedule 40 and Schedule 80 PVC

  Dogry PVC turbany satyn alyň: 40-njy meýilnama we 80 sany PVC meýilnamasy

  40-njy meýilnama 80-nji PVC meýilnamasy PVC-de söwda eden bolsaňyz, “tertip” adalgasyny eşiden bolmagyňyz mümkin.Aldaw adyna garamazdan, meýilnamanyň wagt bilen hiç hili baglanyşygy ýok.PVX turbanyň tertibi diwarlarynyň galyňlygy bilen baglanyşykly.Belki, bu shemany gören bolsaňyz gerek ...
  Koprak oka
 • 5 Drip Irrigation Mistakes to Avoid

  5 damjalaýyn suwaryş ýalňyşlyklaryndan gaça durmak

  Damjalaýyn suwaryş ulgamlary ulanyjy üçin amatly, ýöne gymmat bahaly ýalňyşlyklaryň potensialy elmydama özüňiz gurnaýjy üçin faktor bolup durýar.Ine bäş umumy ýalňyşlyk we olardan gaça durmak üçin käbir maslahatlar.Istalňyşlyk # 1 Plants Ösümlikleriňizi aşa suwarmak.Öwüreniňizde iň kyn düzediş bolsa gerek ...
  Koprak oka
 • How to irrigate apple orchards

  Alma baglaryny nädip suwarmaly

  Suwaryş intensiw bag ekmek üçin zerur şertdir.Topragyň çyglylygy meýdan kuwwatynyň 70-80% bolmaly.Ösümlikleriň suw sarp edilişi birnäçe faktorlara bagly: - Yearylyň meteorologiki aýratynlyklary - ekiş ýaşy - ekiş dykyzlygy - agaçlaryň görnüş aýratynlyklary - Toprak Con ...
  Koprak oka
 • Fitting Buying Guide

  Satyn almak boýunça gollanma

  Birikdirmek isleýän şlangyňyzyň ululygyna we görnüşine üns bermeli.Mundan başga-da, suwaryş ulgamyňyzy nädip düzýändigiňize baglydyr.Damja armaturlarynyň köp görnüşi bar ... Suwaryş enjamlary - Satyn almak boýunça gollanma Eger turba ýa-da damja lentasyny satyn alan bolsaňyz, ýönekeýleşdirmeli ...
  Koprak oka
 • Why a Irrigation Filter?

  Näme üçin suwaryş süzgüji?

  Suwy süzmek üçin suwaryş süzgüji ähli suwaryş ulgamlary üçin möhümdir.Indi kimdir biri meniň bilen jedel etmezden ozal, hawa, arassalanan kanalizasiýa ýaly gaty jisimleri zyňmak üçin käbir pürküji ulgamlar ulanylýar.Evenöne meniň tejribämde bolanlaram, ýokarky akymyň süzgüçiniň bir görnüşini öz içine aldy ...
  Koprak oka