1/2 Cap Cap XF1001-01A bolmasa erkek plastik pürküji

Gysga düşündiriş:

 • Material:POM
 • Ölçegi:1/2 ″ erkek
 • Burun diametri:3.0mm, 4.0mm
 • Iş basyşy:1-4bar
 • Akym:10-20L / min
 • Atyş aralygy:10-13 m

 • Haryt:XF1001-01A
 • Qty / CTN:200
 • Tom.CTN:0.0375
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Plastmassatäsir ediji, ½ ”erkek, doly tegelek.
  “XF1001” seriýasy önümçiligimizde iň görnükli pürküji kelleleriň biridir. “Greenlake Suwaryş” öndürijisi we üpjün edijisi 10 ýyldan gowrak wagt bäri pürküji öndürýär. 1001 seriýasy eksportyň uly bölegini emele getirýän iň meşhurdyr.Zawodymyzdaky galyplar gaty doly we özleşdirilip bilner.hilini kepillendirýäris we satuwdan soň doly aladasyz hyzmat edýäris. Iň gowy baha bilen habarlaşyň

  Arzalar:
  Gök önümleri, gülleri we nahal ekinlerini suwarmak we gögermek.
  5022 pürküji 3.0, 3.2, 3.5 we 4.0mm esasy burunlary ulanýar.
  SD plastinka ýok.Köplenç köne suwaryş ulgamlarynda çalşyjy pürküji hökmünde ulanylýar.

  Gurluşy we aýratynlyklary:
  2,5 bilen 4.0 bar aralygyndaky maslahat beriş basyş aralygy.
  14 m aralykda ýokary paýlanyş birmeňzeşligi.
  Dykylmagyna duýgurlygy peseltmek we ýele garşy has ýokary garşylyk.
  Gögermek üçin gysga sikller üçin niýetlenendir.
  Easyönekeý hyzmat üçin reňkli kodly süngüli burunlar.
  Poslama, oba hojalygynyň himiki serişdelerine we UV şöhlelenmesine garşy durmak üçin ýokary täsir we agyr plastmassa materiallary.

  Sprinkler suwaryşyň artykmaçlyklary:
  1. Meýdanyň ähli görnüşleri üçin amatly (agyr toýun toprakdan başga).
  2. waterokary netijelilik bilen suwuň birmeňzeş paýlanyşy.
  3. Landeriň az ýitmegi ekerançylyk üçin has köp ýer berýär.
  4. Suwuň ýitmegi iň azdyr.
  5. Paýlanan suwy takyk we aňsat ölçemek.
  6. Öň suwda ereýän dökünler, gerbisidler we fungisidler goşulyp bilner
  ekinlere paýlamak.
  7. Zähmet çykdajylaryny peseldýär.
  8. Işlemek aňsat.

  Gapaksyz, doly tegelek we güýçli aýlawly XF1001-01A görnüşi
  Baharyň obýektler ýa-da mör-möjekler tarapyndan petiklenmeginiň öňüni alýan gapakly XF1001-01B görnüşi
  XF1001-01C we XF1001-01D görnüşi, gapak reňkinde dürli stil.

  Mugt nusgalar bar we biz “viedo” synagyny hödürleýäris.
  24 sagadyň dowamynda jogap beriň, iň gowy baha üçin biziň bilen habarlaşyň.

  Sorag-jogap

  1.Siz suwaryş öndürijisi ýa-da söwda kompaniýasymy?

  Biz öndüriji we söwda kompaniýasy üçin birleşýäris

  2.Saýlaw syýasaty näme?

  Mugt nusgalar bar, diňe ýük bahasyny töleýärsiňiz.

  3. Gowşuryş wagtyňyz nähili?

  Sprinkler we klapan: 1 * 40HQ konteýner üçin 30 gün töweregi.
  Damja lentasy we esbaplar: 1 * 40HQ konteýner üçin takmynan 15 gün.

  4. Satuwdan soňky hyzmatyňyz barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Hil meselesi barada 24 sagadyň dowamynda jogap berip bileris.
  Pul gaýtaryp bereris ýa-da önümleri çalşarys


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň