Wobbler XF1728-05 1/2 irr Suwaryş ulgamy üçin

Gysga düşündiriş:


 • Haryt:XF1728-05 1/2 "
 • Ölçegi:1/2 "M.
 • Iş basyşy:0.69-1.72bar
 • Akym:177-1583L / sag
 • Qty / CTN:100
 • Tom.CTN:0.0404
 • : Urt:Hytaý
 • Burun diametri:2.38mm, 2.78mm, 3.18mm, 3.57mm, 3.97mm, 4.37mm, 4.76mm, 5.16mm, 5.56mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  “Greenlake” suwaryş öndürijisi diňe suwaryş satyjylaryna satýar we ahyrky ulanyjylara göni satmaýar.

  Akym: 0.8-1.2 GPM, diametri: 36.4-46 fut, basyş: 10-25 PSI.“Xcel-Wobbler”, “Senninger” -iň merkezden daşgary aýlaw tehnologiýasyny ulanýar.Aşaky basyşlarda we gaty pes bugarmak ýitgisi bilen uly meýdanyň üstünde birmeňzeş we dessine ulanylyş nusgasyny üpjün edýär.

  Aýratynlyklary:
  Hasap-deňagramlylyk, tekiz we durnukly işlemek üçin titremäni peseldýär
  Diňe bir hereket edýän bölek - uzak ömre terjime edýär
  Işleýiş basyşy: 10-25 PSI
  Pes basyşda pes ýel süýşmesi we bugarmak ýitgisi
  Easyönekeý ululygy kesgitlemek üçin reňkli kodly burunlar

  Wobbler üçin gollanma

  Bu gollanmada, programmaňyz üçin wobbler saýlanylanda göz öňünde tutulmaly 4 esasy faktory ara alyp maslahatlaşarys.Dört faktor:

  1. Her birlik bilen üpjün etmek isleýän akym tizligiňiz (GPM)

  2. Birlige zerur bolan örtük meýdany (aýak bilen ölçelýär)

  3. Iň amatly işlemek üçin ulgam tarapyndan talap edilýän basyş (PSI)

  4. Gurnalan programma (tersine, ýapyk, açyk… we ş.m.) gurlar.

  Başlamak üçin, dürli wobbler modelleriniň akym tizligi diagrammasy we olaryň degişli akym derejeleri:

   

  Akymyň tizligini birnäçe sebäplere görä göz öňünde tutmak möhümdir;biri ulgamyňyzdaky ösümlikler bolmak üçin belli bir mukdarda suw gerek bolar (gaty köp ýa-da gaty az suw bermeýändigiňize göz ýetirersiňiz) we ikisi;Ulanylýan suw çeşmesi, üpjün edip biljek iň ýokary akym tizligi bilen çäklener..

  Ikinjisi, gurşaw meýdany.Bu birlige berilýän çygly ýer.Ine, dürli wobbler modellerini we hödürlenýän iň ýokary we iň az meýdany görkezýän çalt diagramma.

  Üns beriň, ulanylýan burun we ulgamyň işleýän PSI-e baglylykda örtük meýdany üýtgäp biler.

   

  Her bir pälwanyň örtüginiň meýdanyny kesgitlemekde birlikleriň arasyndaky aralygy hem göz öňünde tutmak möhümdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň