Damjalaýyn suwaryş we esbaplar Mini klapan XF1267A 16 Suwaryş klapany

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 16x16mm
Material: POM


 • Haryt:XF1267A 16
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Mini klapan 16mm Damjalaýyn suwaryş lentasy üçin enjamlar
  “Greenlake” suwaryş zawody, Hytaýyň iň gowy 5 suwaryş enjamlary bilen üpjün ediji

  Şeýle hem damja lentasy bilen “kör” suw paýlanyşynda (rozetkalar bolmazdan) ulanylýar.

  Saklanmak üçin umumy damjalaýyn suwaryş ýalňyşlyklary


   

  Bagyňyzda damjalaýyn suwaryş ulgamyny ulanmak, munuň üçin edip boljak iň möhüm zatlaryň biridir.Damjalaýyn suwaryşulgamlar puluňyzy tygşytlamak we has güýçli, sagdyn ösümlikler döretmek üçin zerur bolan ýerlerde zerur mukdarda suw üpjün edýär.Iň oňat netijeleri gazanmak üçin bagyňyzda damjalaýyn suwaryş ulgamyny guranyňyzda berjaý edilmeli käbir düzgünler bar;aşakda täze damjalaýyn suwaryş ulgamyňyzy taslanyňyzda we guranyňyzda üns bermeli zatlaryň sanawy.

  Turbanyňyzyň daşyny we içindäki diametrini bilmezlik

  Damja turbalarynyň dürli ölçegleri bar we haýsy ululygyň möhümdigini bilmek.Turbalar turbanyň içki we daşarky diametri bilen ölçelýär we bellikde gaty umumydyr.½ ”poly, ¾” poly, 1 ”poly we ş.m. bellikli käbirleri görüp bilersiňiz.Bu ölçegler, 3 dürli ululykdaky ululykdaky tapawutlara degişli bolup biler.Sizhli ululyklaryň birmeňzeş bahadaky beýlekiler bilen gabat gelmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň, zakaz edende seresap boluň.“Drip Depot” -dan 1/2 ″ poli turbalaryňyzy we armaturlaryňyzy satyn almagy meýilleşdirýän bolsaňyz, göterýän 1/2 ″ turba we armaturlaryň hemmesi gabat gelýär.

  Bu ýönekeý düzgünlere eýerip, ulgamyňyzyň dizaýnyna we gurnamasyna ulanyp, köp ýyllap ulanmagy we aladasyz işlemegi üpjün etjek damjalaýyn suwaryş ulgamy bolar.Dogry gurlan damjalaýyn suwaryş ulgamy ösümlikleriňize sagdyn we güýçli ösmäge mümkinçilik berer we suwaryş çykdajylaryna pul tygşytlar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň