XF1604C-2.00 Üznüksiz howa çykaryjy klapan

Gysga düşündiriş:

Material: Neýlon
Ölçegi: 2 ″ BSP / NPT Erkek
MAX iş basyşy (psi): 150


 • Haryt:XF1604C-2.00
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üznüksiz howa went wakuum kömekçi klapan, iş wagtynda ulgamda galan ýa-da giren islendik howany üznüksiz goýbermäge mümkinçilik berýär.Bu, duzaga düşen howany ulgamyň üsti bilen suw akymynyň öňüni alýar.

  Näme üçin suwaryş ulgamyňyzda howa wenti / vakuum kömegi gerek?

  Suwaryş ulgamyny meýilleşdirenimizde howa barada umuman pikir etmeýäris, ýöne bu aladalanmaly zat.Üç esasy alada:

  1. Turbageçirijileriňiz suwdan doly bolmasa, howadan doly.Suw çyzyklary doldurany üçin bu howa çykarylmalydyr.
  2. Suwaryş ulgamyňyzyň kadaly işlemegi bilen, erän howa köpürjik görnüşinde suwdan çykýar.
  3. Ulgam ýapylanda, liniýalara ýeterlik howa girizilmese, turbageçirijilerden suw akmagy sebäpli wakuum şertleri ýüze çykyp biler.

  Bu meseleleriň islendigi, howa geçirijisini we wakuum relýef klapanlaryny dogry gurnamak bilen çözülip bilner.Bu, suwaryş ulgamyňyzdaky möhüm komponentlere zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

  Suwaryş turbasyndaky howa we wakuum bilen baglanyşykly meseleleri suratlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis;klapanlaryň dürli görnüşleri: Awtomatiki (üznüksiz)Howa çykaryjy klapans, Howa / Wakuum Kömek Klapanlary we Kombinasiýa Howa / Wakuum Kömek weHowa çykaryjy klapans;we bu relýef klapanlaryny dogry ýerleşdirmek.

  Basyşly turbada duzakly howa

  Howa turbalara nädip girýär?

  Suwaryş ulgamlarynyň köpüsinde ulgam ulanylmaýan wagty turbageçirijiler howadan doly.Haçan-da suwaryş ulgamyňyz emitentlerden ýa-da gurnan we howa bilen çalşylýan islendik awtoulag drena val klapanlaryndan çykýan suw akymlarynyň köpüsini ýapsa.Mundan başga-da, nasoslar sistema howany girizip biler.Iň soňunda bolsa suwuň özi göwrümi boýunça takmynan 2% howany öz içine alýar.Eredilen howa ulgamdaky kiçijik köpürjikler görnüşinde temperatura ýa-da basyş üýtgemeleri bilen çykýar.Turbulentlik we suwuň tizligi erän howany ýokarlandyrýar.

  Gaplanan howa ulgama nähili täsir edýär?

  Suw howadan 800 esse dykyz bolup biler, şonuň üçin duzakly howa ulgam doldurylanda gysylýar, ýokary nokatlara ýygnanar we zeper ýetirip biljek howa jübüsini emele getirer.Howanyň ýygnanmagy birden bölünip aýrylsa, turbalara, armaturalara we böleklere zyýanly suw çekiç diýilýän suwuň köpelmegine sebäp bolup biler.Nasosyň ölmegi başga bir mesele.Bu, suwuklyk akymy togtadylanda we nasos hereketlendirijisi nasosyň zaýalanyp biljek derejesine ýetmegine sebäp bolanda ýüze çykýar.Kawitasiýanyň poslamagy hem aladalandyrýar.Kawitasiýa suwuklykda köpürjikleriň ýa-da boşluklaryň emele gelmegidir, olar ýarylanda kiçijik zarba tolkunlaryna sebäp bolup biler, bu bolsa turbanyň diwarlaryna we böleklerine zeper ýetirip biler.Gaplanan howa, gaty pes basyşly ulgamlarda ýa-da howa jübüleri goýberilmese akymy çäklendirip ýa-da togtadyp bilýän uzyn turba ýagdaýlarynda has ýygy duş gelýär.

  Gaplanan howanyň öňüni almak üçin nähili çözgütler bar?

  Ilki bilen ulgamyňyzyň belli nokatlaryna howa relýefini gurmak ýa-da klapanlary goýbermek.Bular awtomatiki kömek klapanlary ýa-da gidrantlar ýa-da el bilen işleýän klapanlar bolup biler.Ondan soň, düzülişiňizdäki belent nokatlary ýa-da pikleri mümkin boldugyça azaldyň.Suwuň tizliginiň howa köpürjiklerini ýokary nokatlara iterjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin ulgamyňyzy esasanam pes basyşly dizaýnlarda meýilleşdiriň.Nasos ulanýan bolsaňyz, howanyň suw bilen ýaýramagynyň öňüni almak üçin sorujy suwy suw derejesinden pes saklaň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň